Stadgar BRF Gunnaredsterrassen

Stadgarna är föreningens "lagtext", som har beslutats av årsstämman.
Läs stadgarna här

Till stadgarna hör ett dokument som visar vem som har ansvar för vad i bostaden, föreningen (BRF) och/eller bostadsrättshavaren (BRH).
Läs om ansvarsfördelning