AKTUELLT

Årsstämma med plus
Drygt 40 medlemmar infann sig den 20 november till årets viktigaste möte med BRF Gunnaredsterrassen, för att få veta hur föreningens ekonomi ser ut och hur styrelsen har skött sitt uppdrag.
Föreningens ekonomiska resultat för räkenskapsåret 2016-17 blev ett plus på nästan 1,6 miljoner kr. Det är förstås välkommet, med tanke på de stora renoveringsarbeten som startar nästa år.
I en motion till stämman föreslog en medlem att föreningen ska inventera växterna i bostadsområdet och göra en plan för hur man ska rensa bort invasiva växter, dvs. de som inte till hör den svenska naturliga floran och som tränger bort annan växtlighet. Men styrelsen påtalar att föreningens trädgårdsgrupp redan arbetar med detta och att alla medlemmar uppmanas att ha koll på sådan växlighet. Stämman ansåg att styrelsens åtgärder är tillräckliga och avslog därför motionen.
Protokollet från årsstämman finns att läsa i styrelserummet. Kontakta din zonansvarige om du vill läsa det!
En lista med förtroendevalda och aktuella kontaktuppgifter till styrelsen kommer att delas ut till alla i januari. Då kommer också ett kalenderblad för 2018, med informationsmöten, gemensamma städdagar osv.
Samma information kommer förstås också att finnas på den här webbplatsen.

Renoveringsarbeten på Gunnaredsterrassen
Vid renovering av takkupor på terrasshusen i början av året upptäcktes problem på andra delar av taken. Styrelsen beslutade då att avbryta arbetet med kuporna och undersöka hela det s.k. klimatskalet, dvs tak, fönster och fasader på alla hus. Renoveringsbehovet visade sig vara så omfattande att styrelsen inte kan hantera det. Därför har vi skrivit avtal med Riksbyggen för att arbetena ska samordnas professionellt och utföras till lägsta möjliga kostnad. Därmed står vi inför den största renoveringen i föreningens historia - men utan stora höjningar av månadsavgifterna.
Läs mera om detta här: oktobernumret av Terrassnytt!

Viktigt om ändring i lägenhet
Vi har märkt ökande problem vid renoveringar av lägenheterna på Gunnaredsterrassen. Därför har styrelsen beslutat att varje medlem som vill göra omfattande renovering, skall lämna in en skriftlig beskrivning till styrelsen för godkännande. Läs mera

Vi behöver bilder
Det behövs bilder till vår tidning Terrassnytt, och det behövs bilder till den här hemsidan, bilder som visar hur det är att bo här. Alla som gillar att fotografera (kamera eller mobil är lika bra) är välkomna att höra av sig!